הכתב הוא המצאה מהפכנית המציינת את תחילת ההיסטוריה.

בתצוגה דוגמאות של כתבים שונים ששימשו במזרח הקרוב הקדום ובהם כתב היתדות המסופוטמי, כתב ההירוגליפים המצרי והכתבים האלפביתיים.